Privacyverklaring

In deze verklaring verschaft CannonWorks (of een van haar direct gelieerde ondernemingen) informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen. CannonWorks gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CannonWorks verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van het gebruik van onze webplatformen en het gebruik van onze App(s) en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een gebruiker op een van onze webplatformen of het gebruik ervan en/of app’s en/of het bezoeken van onze websites geef je toestemming aan CannonWorks om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen. Als je jonger bent dan 16 jaar verzoeken we je geen gegevens aan ons te verstrekken.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

CannonWorks, gevestigd aan het Hof van Parijs 10a te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56815646 onder de naam CannonWorks BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Wij verzamelen slechts jouw gegevens en gegevens van jouw klanten die je toevoegt op onze webplatformen. Dit heeft tot doel dat jij onze software kunt gebruiken waarvoor deze bedoeld is. We beheren exclusief de identificatie van en de beveiliging van jouw account, met als doel met een achterdeur te kunnen inloggen voor controle en ondersteuning van de juiste technische werking, verbetering en de juiste koppeling van gegevens. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens door je support te kunnen leveren en je te kunnen informeren over updates en nieuwe diensten.

Binnen CannonWorks en App’s worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan CannonWorks de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen.

Wij delen uitsluitend gegevens met anderen wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, zoals betaaldiensten, gebruik van services van derden welke wij als modules aanbieden.

Websites:

Tijdens bezoek:

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.

Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Webplatform:

Aanmaken account:

 • Inloggegevens
 • Gebruikersnaam c.q. e-mailadres.
 • Wachtwoord (wordt versleuteld en als Token opgeslagen)

Bedrijfsgegevens:

 • KvK-nummer
 • Vestigingsadres
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • (mobiel) telefoonnummer

Personalia:

 • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
 • Geslacht

Tijdens gebruik van je account:

Jouw relatiegegevens:

 • Idem als bovenstaande (bij aanmaken account)
 • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • BSN-nummer(s) van medewerkers
 • Gebruik (inlogdata, IP adressen, gebruik devices, clickgedrag, gebruik modules, genereren van aantal documenten, betaaltransacties)

Wanneer sprake is van extra modules of aanvullende diensten wordt er gebruik gemaakt van automatische besluitvorming. Per module of dienst worden  aanvullend gegevens gevraagd welke daarvoor nodig zijn. Dit betreffen (persoons)gegevens welke de betrokken partij vraagt om haar dienst te kunnen leveren, deze worden in een koppeling vanuit ons webplatform gevraagd.

Om jou een goede service te kunnen bieden kan het noodzakelijk zijn CannonWorks aanvullende gegevens van jou nodig heeft. De verstrekking van jouw persoonsgegevens aan onze toeleveranciers is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om indien nodig een overeenkomst met onze toeleveranciers te sluiten. Wanneer je de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met de specifieke toeleveranciers aan te gaan en kunnen wij de dienst niet bieden..

Voor verder informatie en gegevensverwerking verwijzen wij naar de privacyverklaring van de partijen welke de diensten aan ons leveren.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw apparaat, bijvoorbeeld jouw computer, tablet of telefoon.  

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. CannonWorks maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

CannonWorks maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kan je het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. CannonWorks heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan CannonWorks te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. CannonWorks heeft hier geen enkele invloed op. CannonWorks heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor deze doelen?

CannonWorks bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden c.q. opzeggen vermeerderd met de wettelijke informatieplicht van de fiscale autoriteiten. Tenzij de opzegprocedure de mogelijkheid geeft een andere variant te kiezen.

Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment zelf hun Account opzeggen en vervolgens het verzoek indienen de onderliggende data te verwijderen. CannonWorks kan er alsnog voor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van CannonWorks verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat CannonWorks bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • Externe Help- en supportdesk medewerkers
 • Externe IT-ontwikkelaars
 • Server/database beheerder(s)
 • Externe verkoop medewerkers

Zij krijgen toegang tot het overkoepelende beheersplatform met beperkte rechten waarbij zijn geen mogelijkheid hebben op het aanbrengen van rechtstreekse wijzigingen in het softwareplatform CannonWorks of onze andere diensten en financiële administratie. De toegang wordt slecht verleend wanneer er een lopende project onderhanden is met 1 of meer van bovengenoemde partijen. Zijn hebben geen toegang tot persoonsgegevens van klanten van onze accounts. Voor server en database-beheer geldt dat data slechts toegankelijk is bij een calamiteit, of ter upgrade van de dienst.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor directe marketing. Uitsluitend indien CannonWorks hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. CannonWorks zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

CannonWorks gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. CannonWorks zal bij doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld is dat je via In App Purchase bij een Apple IOS App op een CannonWorks applicatie kunt abonneren.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen gebruikers tot aan de opzegging de door hun opgegeven informatie wijzigen. Je mag ons te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kan je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

CannonWorks BV
Hof van Parijs 10a
9403 DA Assen

Indien je bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om voor de nieuwsbrief af te melden.

Bij wijzigingen in de privacyverklaring wordt je per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Versie 17-02-2022

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden